MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Regulamin

26 listopada 2020

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Jest nam niezmiernie miło, że jesteście Państwo zainteresowani naszymi produktami. Niniejsze warunki, przedstawione poniżej, mają na celu przybliżenie zasad stosowanych przy zakupie produktów na naszej Stronie Internetowej. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem szwedzkim pod firmą Nelson Garden AB, zarejestrowaną w Szwecji pod numerem 556127-6071, adres siedziby: Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd, Szwecja, adres e-mail: pomoc@nelsongarden.pl (dalej „Nelson Garden", „nas" lub „my"). Opracowujemy i sprzedajemy produkty znajdujące się na naszej stronie internetowej, https://www.nelsongarden.pl (dalej „Strona Internetowa"). Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów i możliwości ich zakupu znajdują się na Stronie Internetowej.

1.2 Niniejsze warunki sprzedaży (dalej „Warunki") mają zastosowanie w stosunkach między Nelson Garden a Państwem jako klientem (dalej „Państwo"), w momencie składania zamówienia na Stronie Internetowej.

1.3 Przyjmując niniejsze Warunki, niniejszym potwierdzacie Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście i zobowiązujecie się przestrzegać niniejszych Warunków przy zakupie naszych produktów dostępnych na Stronie Internetowej, oraz że posiadacie Państwo zdolność do czynności prawnych w tym zakresie. Potwierdzają Państwo również, że podane nam dane osobowe i informacje są prawidłowe i kompletne.

1.4 Umieszczenie jakichkolwiek produktów na Stronie Internetowej w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że produkty te będą dostępne w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania jakichkolwiek produktów w dowolnym momencie.

1.5 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków, o ile uzasadniają to istotne powody, tj.: (a) zmiana obowiązujących przepisów prawa; (b) zmiana naszego statusu prawnego lub organizacyjnego; (c) zmiana funkcjonalności naszej Strony Internetowej, która wymaga dostosowania postanowień niniejszych Warunków; (d) [•]. Powiadomimy Państwa o każdej takiej zmianie Warunków w wiadomości przesłanej na podany nam adres e-mail. Zmieniona wersja Warunków obowiązuje, o ile w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o takiej zmianie nie złożycie Państwo wypowiedzenia Warunków. Zmiana Warunków, w zakresie, w jakim dotyczy umów zawartych przed wprowadzeniem zmian, jak również zamówień złożonych przed tą datą, nie ma wpływu na treść ich postanowień.

2. ZAMÓWIENIE, POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I ZWROT

2.1 Zamówienie można złożyć na Stronie Internetowej, wybierając produkty i określając ich ilość. Po wybraniu produktów, należy podać wymagane dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i adres dostawy (dalej łącznie „dane kontaktowe"). Należy również wybrać metodę dostawy zamówienia. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk „Do kasy", a następnie aby złożyć zamówienie i dokonać płatności kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie uznaje się za kompletne po wykonaniu wyżej wymienionych czynności.

2.2 Wkrótce po złożeniu zamówienia, w każdym razie nie później niż w ciągu (2) godzin od chwili jego złożenia, wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem przez nas zamówienia do realizacji i zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub nie możemy go zrealizować, zwrócimy się z prośbą o uzupełnienie lub skorygowanie zamówienia.

2.3 Zamówienie jest wiążące po otrzymaniu przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Wycofanie zamówienia jest możliwe do chwili jego potwierdzenia, a zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu wszelkich płatności dokonanych na naszą rzecz w związku z takim wycofanym zamówieniem. Prawo do wycofania zamówienia pozostaje bez uszczerbku dla prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.4 Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktów wolnych od wad.

2.5 Jeśli zamówiony produkt został wyprzedany, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, a Państwo otrzymają zwrot płatności dokonanych na naszą rzecz z tytułu anulowanego zamówienia.

2.6 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia lub zwrotu środków, prosimy o kontakt pod adresem pomoc@nelsongarden.pl, podając numer zamówienia i dane kontaktowe.

3. METODY PŁATNOŚCI I OPŁATY

3.1 Dostępne metody i warunki płatności zostały wskazane na Stronie Internetowej. Płatności można dokonać przy składaniu zamówienia na Stronie Internetowej za pomocą kart debetowych i kredytowych (np. Visa i MasterCard). Jeśli płatność nie zostanie potwierdzona, zamówienie nie zostanie przyjęte. Płatności można również dokonać za pośrednictwem usług świadczonych przez naszego partnera Dotpay.

3.2 Aktualne ceny i opłaty są dostępne na stronie internetowej. Wszystkie ceny podane są we wskazanej walucie i zawierają podatek VAT.

3.3 Opłaty za dostawę i prowizje są podawane osobno, ponieważ nie są wliczone w cenę produktów. W zależności od lokalizacji zamawiającego mogą mieć zastosowanie lokalne opłaty, takie jak między innymi opłaty za przewalutowanie, opłaty celne i podatki, które nie podlegają zwrotowi i stanowią wyłączny koszt zamawiającego.

4. WYSYŁKA I TERMIN DOSTAWY

4.1 Przewidywany czas dostawy został podany na Stronie Internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia.

4.2 Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wszelkich opóźnieniach w dostawie. W przypadku, gdy dostawa zamówienia jest opóźniona o więcej niż 30 (trzydzieści) dni od daty podanej w potwierdzeniu zamówienia, a opóźnienie nie wynika z przyczyn będących po Państwa stronie, możecie Państwo anulować zamówienie poprzez wysłanie oświadczenia na adres pomoc@nelsongarden.pl. Otrzymacie Państwo zwrot wszelkich płatności dokonanych na naszą rzecz w związku z takim anulowanym zamówieniem, a w przypadku żądania odesłania nieterminowo doręczonych produktów w ramach anulowanego zamówienia, otrzymacie Państwo również zwrot wszelkich kosztów wysyłki.

4.3 W zależności od wybranej metody dostawy, zamówienie może zostać dostarczone do punktu odbioru podanego w powiadomieniu o dostawie. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie, mogą Państwo zostać obciążeni opłatą za opóźniony odbiór, zamówienie może zostać odesłane do nas na Państwa koszt, a my możemy obciążyć Państwa kosztami zwrotu i/lub anulować zamówienie.

5. POLITYKA ZWROTÓW

5.1 Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez wskazania przyczyny, powiadamiając nas o tym fakcie, najlepiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@nelsongarden.pl. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od daty dostarczenia ostatniego produktu(produktów) w ramach zamówienia. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który Państwu udostępnimy, jednak nie ma takiego obowiązku.

5.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Nelson Garden AB, Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd, Szwecja, telefon: +48 22 307 86 32, adres e-mail: pomoc@nelsongarden.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Nelson Garden AB, Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd, Szwecja lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@nelsongarden.pl, przy czym rekomendujemy kontakt e-mailowy). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który Państwu udostępnimy, jednak nie ma obowiązku korzystania z tego formularza. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia produktów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia. Ponadto prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje względem produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie może zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub zasady higieny, jeśli takie opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu.Dokonamy zwrotu wszelkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym kosztów naszej standardowej opcji dostawy, bez zbędnej zwłoki, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Z zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Państwa sposobu dostawy, innego niż najtańszy z oferowanych, nie będziemy zobowiązani do zwrotu takich dodatkowych kosztów dostawy. Skorzystamy z tej samej formy płatności, której użyli Państwo do zapłacenia za zamówienie i nie spowoduje to naliczenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Możemy wstrzymać zwrot środków do czasu otrzymania przez nas produktów lub doręczenia dowodu ich nadania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5.4 Prosimy o skorzystanie z formularza zwrotu załączonego do zamówienia (jednak korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe) i odesłanie nam towaru bez zbędnej zwłoki, w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Przedpłacona etykieta zwrotna do wykorzystania przy odsyłaniu produktów wraz z dodatkowymi informacjami znajduje się na Stronie Internetowej https://www.nelsongarden.pl.

5.5 Jeżeli zwrócone produkty będą uszkodzone lub jeżeli wartość produktów zostanie obniżona w jakikolwiek inny sposób ze względu na sposób obchodzenia się z nimi, jaki zostanie uznany za nadmierny w stosunku do tego, co było konieczne do określenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, kwota takiej utraty wartości zostanie odliczona od zwrotu środków.

6. REKLAMACJE

6.1 Reklamacje dotyczące zamówienia i/lub wadliwych produktów należy zgłaszać nam pocztą elektroniczną na adres pomoc@nelsongarden.pl, niezwłocznie po wykryciu wady. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego prześlemy Państwu potwierdzenie z podaniem adresu zwrotnego wraz z informacją, czy są Państwo uprawnieni do zwrotu produktu(ów). W każdym przypadku odpowiemy na Państwa reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej złożenia.

6.2 Nasza ustawowa odpowiedzialność z tytułu wadliwych produktów wynika z rękojmi, uregulowanej w art. 556 i nast. kodeksu cywilnego. W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania obniżenia ceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, chyba że niezwłocznie i bez powodowania zbędnych utrudnień usuniemy wadę lub wymienimy wadliwy produkt. Jeśli wymiana nie jest możliwa ze względu na nadmierne koszty lub z innego powodu, zwrócimy Państwu wszelkie płatności dokonane za produkt. W przypadku żądania zwrotu wadliwych produktów, otrzymają Państwo również zwrot wszelkich kosztów wysyłki w związku ze zwrotem produktów. Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia przesyłki zwrotnej. Środki zostaną Państwu zwrócone z wykorzystaniem tej samej metody płatności, którą dokonali Państwo zapłaty, jeśli nie uzgodniono inaczej (bez jakichkolwiek dodatkowych opłat po Państwa stronie).

6.3 W przypadku nieuznania przez nas zakupionego przez Państwa produktu za wadliwy lub negatywnego rozpatrzenia innej złożonej przez Państwa reklamacji dotyczącej zamówienia, mamy do czynienia ze sporem. W celu rozstrzygnięcia sporu, może Państwu przysługiwać prawo do jego rozpatrzenia w ramach alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, które mogą być właściwe dla Państwa, obejmują:
a/ jeśli mieszkacie Państwo w Unii Europejskiej, możecie Państwo skorzystać z internetowego systemu rozwiązywania sporów Unii Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr
b/ jeżeli mieszkacie Państwo poza Europą, możecie Państwo skorzystać z wyżej wymienionego internetowego systemu rozstrzygania sporów lub skontaktować się z władzami lokalnymi.

7. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

7.1 Zobowiązują się Państwo korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie uniemożliwia korzystania z niej przez inne osoby

8. DANE OSOBOWE

Ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do dostarczenia Państwu produktów i w zależności od przypadku, zaoferowania Państwu wsparcia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych i Państwa praw jako podmiotów danych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1 Strona Internetowa oraz jej oryginalna zawartość, funkcje, funkcjonalność i elementy graficzne są i pozostaną naszą wyłączną własnością. Nasza własność intelektualna, obejmująca między innymi znaki towarowe, firmę spółki i nazwy produktów, wizerunki, projekt, układ i informacje o produktach, nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne prawa własności intelektualnej nie zostaną przeniesione na Państwa ani na jakąkolwiek osobę trzecią zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób w związku z zamówieniem produktów.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Obrazy lub inne elementy wizualne na Stronie Internetowej mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnej liczby lub dokładnego wyglądu produktów, ich pochodzenia lub funkcji. Prosimy o sprawdzenie w potwierdzeniu zamówienia dokładnej liczby zamówionych produktów.

11. PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

11.1 Jesteśmy uprawnieni do dokonania przelewu wierzytelności lub ustanowienia zastawu na rzecz osób trzecich wszelkich naszych praw, w tym roszczeń o zapłatę i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, bez jakichkolwiek ograniczeń.

12. ROZŁĄCZNOŚĆ

12.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

13. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają i winny być interpretowane zgodnie z prawem Szwecji.

 

____________________

 

Mamy nadzieje, że nasze produkty sprawią Państwu wiele radości!

Dane kontaktowe:
Nelson Garden AB
Lokgatan 11
362 31 Tingsryd
Szwecja

pomoc@nelsongarden.pl
+48 22 307 86 32
(Poniedziałek-piątek 8.00-16.00, przerwa na lunch 11.00-12.00)