MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Polityka Prywatnosci

26 listopada 2020

Nelson Garden AB, zarejestrowana pod numerem 556127-6071, (dalej „Nelson Garden”, „my”, „nas” lub „naszego”) szanuje Państwa prywatność. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679, „RODO") w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej https://www.nelsongarden.pl (dalej „Strona Internetowa") oraz złożeniem zamówienia na produkt(y) za pośrednictwem Strony Internetowej. Niniejsza polityka prywatności opisuje również Państwa prawa i sposoby ich egzekwowania. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności, takich jak RODO i przepisów uzupełniających. Terminy niezdefiniowane odmiennie w niniejszej polityce prywatności zachowują znaczenie nadane im w Warunkach, które można znaleźć tutaj.

Ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce jako administrator danych (zgodnie z definicją tego terminu w RODO). Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Państwa prywatności i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Cenimy sobie Państwa opinię. Mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres pomoc@nelsongarden.pl lub kontaktując się z nami pod adresem:

Nelson Garden AB 
Lokgatan 11 
362 31 Tingsryd 
Sweden

+48 22 307 86 32
(poniedziałek-piątek 8.00-16.00, przerwa na lunch 11.00-12.00)

1. DANE OSOBOWE, cele i podstawa prawna

Dane osobowe to informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację osoby, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail lub zdjęcie, lub też pośrednio, np. gdy informacje wraz z innymi informacjami umożliwiają identyfikację danej osoby.

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu), numer identyfikacyjny klienta, dane umożliwiające nam weryfikację Państwa podpisu elektronicznego, informacje o zamówieniu i jego historii, informacje o płatnościach i historii płatności, informacje zawarte w i dotyczące naszej komunikacji, adres IP i inne informacje zbierane przez pliki cookies i z wykorzystaniem podobnych technik. Większość danych osobowych jest zbierana bezpośrednio od Państwa podczas składania zamówienia na produkty na Stronie Internetowej lub w ramach naszej komunikacji, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej, telefonicznie lub przesyłając do nas wiadomość e-mail. Inne źródło informacji stanowi urządzenie, którego używacie Państwo podczas odwiedzania Strony Internetowej. Podanie danych osobowych wymienionych w niniejszej Polityce jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług. Nie będą wobec Państwa stosowane techniki automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w zależności od tego, czy są Państwo klientami, czy też gośćmi Strony Internetowej.

1.1 Klient

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia nam:

- dostarczenia Państwu produktu(ów), w wykonaniu naszych zobowiązań, obciążenia Państwa kosztami produktów oraz obsługi zwrotów i reklamacji, zgodnie z zawartą z nami umową. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

- zapewnienia Państwu obsługi klienta. Będziemy się z Państwem kontaktować i komunikować w różnych formach, np. przy udzielaniu Państwu wsparcia. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wspieranie Państwa jako naszych klientów.

- doskonalenia obecnych i opracowywania nowych produktów i usług. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie rozwoju produktów.

- marketing Nelson Garden oraz naszych produktów i usług. Wykorzystujemy marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty elektronicznej (oczywiście wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika), w którym przedstawiamy użytkownikowi odpowiednie zalecenia i oferty produktowe. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. marketingu Nelson Garden.

- wypełnienie naszych prawnych zobowiązań. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w tym przekazywane i przechowywane, w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez nas ze zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa lub innych zobowiązań prawnych, np. odpowiedzialności za produkt, bezpieczeństwo produktu, księgowość i sprawozdawczość dla organów władzy.

- ochronę naszych uzasadnionych interesów biznesowych i obronę przed roszczeniami prawnymi lub ich egzekwowanie. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w przypadku, gdy uznamy, że jest to niezbędne do ochrony naszych, Państwa lub innych praw lub innych prawnie uzasadnionych interesów. Przetwarzanie danych w tym celu może okazać się niezbędne do obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich egzekwowaniem. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz uzasadniony interes prawny, polegający na ochronie nas, Państwa i innych osób oraz na obronie przed roszczeniami prawnymi lub ich egzekwowaniem

1.2 Odwiedzający Stronę Internetową

Podczas odwiedzania przez Państwa Strony Internetowej, będziemy zbierać informacje przy użyciu plików cookies i podobnych technik. Szczegółowe informacje dotyczące naszych plików cookies i sposobu ich wykorzystywania znajdują się w naszej polityce dotyczącej plików cookies dostępnej tutaj. Jeśli gromadzone przez nas informacje zawierają dane osobowe, będziemy je przetwarzać w celu umożliwienia nam:

- zapewnienia działania podstawowych funkcji strony internetowej. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest posiadanie optymalnie działającej strony internetowej i usług.

- gromadzenie danych statystycznych, obejmujących informacje o długości trwania wizyty, przeczytanych elementach Strony Internetowej oraz inne informacje o działaniach podejmowanych na Stronie Internetowej. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. poprawa jakości świadczonych usług.

- marketingu Nelson Garden oraz naszych produktów i usług w drodze przedstawienia odwiedzającemu odpowiednich rekomendacji i oferty produktowej. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem produktów i usług Nelson Garden.

Na Stronie internetowej można pobrać materiały i informacje, subskrybować nasz newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej i skontaktować się z nami, wypełniając dostępny formularz lub korzystając z czatu. Będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail w celu umożliwienia wysłania Państwu żądanych materiałów/newsletterów. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem produktów i usług Nelson Garden. Adres e-mail i wszelkie inne dane podane przez użytkownika mogą być zapisywane i przetwarzane w celach marketingowych, patrz punkt 1.1.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Państwa dane osobowe będą udostępniane wybranym przedsiębiorstwom, które pomagają nam dostarczać nasze produkty. Na przykład, korzystamy z dostawców na potrzeby wysyłki, przechowywania danych w chmurze, narzędzi CRM, poczty elektronicznej, księgowości i narzędzi analitycznych. Dostawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, podpisali umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych organom władzy, sądom i innym odpowiednim podmiotom, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, w związku z postępowaniem sądowym lub w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek organów władzy wykonawczej i innych organów władzy.

Jeśli w przyszłości podejmiemy decyzję o sprzedaży lub przeniesieniu Nelson Garden w całości lub w części, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przeniesione na strony uczestniczące w tym procesie.

Nelson Garden nie udostępnia Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim, które zamierzają wykorzystać te dane do celów marketingowych, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę.

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone oraz w celu spełnienia wymogów określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych. Po spełnieniu tych warunków, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Długość okresu przechowywania Państwa danych osobowych, zależy od rodzaju informacji i sposobu ich przetwarzania. Te same dane osobowe mogą być przechowywane w różnych celach. Na przykład, dane mogą być przechowywane ze względów prawnych, nawet jeśli zostały usunięte i zanonimizowane dla innych celów. Przechowujemy dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, aż do momentu wycofania przez Państwa zgody lub do momentu, gdy zgoda ta utraci ważność w odniesieniu do celu, na który wyrazili Państwo zgodę.

Na bieżąco analizujemy potrzeby związane z przechowywaniem danych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

4. PRZEKAZANIE DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Co do zasady, żadne dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium UE/EOG. W przypadku przekazania danych, na przykład do dostawcy znajdującego się w państwie trzecim, przekazanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekażemy Państwa dane osobowe do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium UE/EOG wyłącznie w przypadku zastosowania odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z RODO.

5. PAŃSTWA PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH

- Prawo do informacji i dostępu do danych. Mają Państwo prawo żądania informacji o sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia może zostać zamówiona bezpłatnie, jednak w przypadku wielokrotnych i nieuzasadnionych wniosków o skopiowanie danych, możemy obciążyć Państwa opłatą administracyjną.

- Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych na swój temat.

- Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym"). Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, na przykład, jeżeli nie są one już niezbędne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób, lub jeżeli odpadła podstawa prawna do przetwarzania danych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu sprostowania niedokładnych lub niekompletnych informacji na Państwa temat lub do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu.

- Prawo do złożenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Oznacza to, że nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że możemy wykazać istotne, uzasadnione przyczyny takiego przetwarzania, nadrzędne w stosunku do Państwa interesów. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

- Prawo do wycofania zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać wszelkie udzielone nam zgody. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które już miało miejsce.

- Prawo do skargi. Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Organu Nadzoru w kraju Państwa zamieszkania lub wykonywania pracy, jeśli uważają Państwo, że nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań dotyczących Państwa danych osobowych. W Polsce Organem Nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych znajdujących się na górze.

6. ZMIANY DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nelson Garden może zmieniać i aktualizować niniejszą politykę prywatności. Najnowsza zaktualizowana wersja polityki prywatności znajduje się każdorazowo na Stronie Internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania Strony Internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Nelson Garden.

 

Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki prywatności: 14 grudnia 2020 r.